DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

STT Số điện thoại Giá trị giải thưởng Ngày trúng thưởng
1 84857xxx7311 Ưu đãi 1 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ MCA (8.000đ) 02-11-2020
2 84919xxx8491 Ưu đãi 1 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ MCA (8.000đ) 02-11-2020
3 84833xxx6477 Ưu đãi 1 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ MCA (8.000đ) 02-11-2020
4 84918xxx2194 Ưu đãi 1 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ MCA (8.000đ) 02-11-2020
5 84916xxx4920 Ưu đãi 1 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ MCA (8.000đ) 02-11-2020
6 84917xxx6643 Cộng 10.000đ vào TKC 02-11-2020
7 84833xxx4071 Cộng 10.000đ vào TKC 02-11-2020
8 84912xxx7126 Cộng 10.000đ vào TKC 02-11-2020
9 84886xxx6478 Cộng 10.000đ vào TKC 02-11-2020
10 84947xxx2169 Cộng 10.000đ vào TKC 02-11-2020